کلاس های آموزشی
موسیقی چوب زنی
مهارت های زندگی
آموزش کامپیوتر
آموزش کامپیوتر

از شناخت قطعات شروع

سفالگری
سفالگری

بازی تفکر کودک است و بمنظور تقویت ماهیچه های دست

آموزش نقاشی
آموزش نقاشی

بازی با رنگها و به تصویر کشیدن ذهنیت کودکان

موسیقی ارف
موسیقی ارف

آموزش نت

موسیقی چوب زنی
موسیقی چوب زنی

زیر نظر مربی با سابقه و کارشناس ارشد