آشنایی با پرسنل
موسس و صاحب امتیاز (سمانه فروغی )
موسس و صاحب امتیاز (سمانه فروغی )

کارشناس ارشد علوم اجتماعی 

دانشجوی کارشناس ارشد روانشناسی 

فارغ التحصیل دوره های مدیریت آموزشی مهد کودک ازسازمان بهزیستی استان تهران  

مسئول فني (سحر كيا )
مسئول فني (سحر كيا )

ليسانس روانشناس

فارغ التحصیل دوره های مدیریت آمئزشی مهد کودک تحت نظارت سازمان بهزیستی استان تهران 

با بیش از ...

مربي پيش دبستاني ( نسترن رحمانی )
مربي پيش دبستاني ( نسترن رحمانی )

کارشناس علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی آموزشی  (داراي مدرك مربيگري كودك از بهزيستي )

مربي پيش دبستاني ( عاطفه سمیعی )
مربي پيش دبستاني ( عاطفه سمیعی )

فوق ليسانس اقتصاد ، تجارت الکترونیک ( دارای مدرک مربی گری کودک تحت نظارت سازمان بهزیستی  )

مربي 5 سال (فاطیما عرب)
مربي 5 سال (فاطیما عرب)

ليسانس روانشناسی  (دارای مدرک مربیگری کودک تحت نظارت سازمان بهزیستی  )